503115680 :: 502610195
uksondraszek@op.pl

Regulamin sekcji pływackiej

Uczniowski Klub Sportowy Ondraszek w Bielsku-Białej

Created with Sketch.

I. Użyte w niniejszym regulaminie określenia, posiadają następujące znaczenie:

1. Klub – Stowarzyszenie działające pod nazwą Uczniowski Klub Sportowy Ondraszek w Bielsku-
Białej  (w skrócie UKS Ondraszek ) z siedzibą w Bielsku-Białej 43-300 ul. 1-go Maja 47.

2. Zarząd – Zarząd UKS Ondraszek.

3. Członek – Członek UKS Ondraszek, który złożył deklarację członkowską oraz regularnie opłaca
składki członkowskie.

4. Składka członkowska – miesięczna składka wszystkich członków UKS Ondraszek.

5. Uczestnik – członek UKS Ondraszek uczestniczący w zajęciach pływackich organizowanych przez
Klub.

6. Okres rozliczeniowy – to jeden miesiąc kalendarzowy.

II. Zakres działalności sekcji

7. UKS Ondraszek prowadzi szkolenie pływackie na Krytej Pływalni „Troclik” w Bielsku-Białej oraz Krytej Pływalni „Aqua” w Bielsku-Białej.

8. Klub prowadzi zajęcia obejmujące naukę pływania, doskonalenie technik pływackich, oraz sekcję sportową.

Naukę pływania – dla posiadających podstawowe umiejętności pływackie, prowadzone 3-6 razy w
tygodniu po 45 – 60 minut.

Doskonalenie technik pływackich – prowadzone 3-7 razy w tygodniu po 45 – 60 minut.

Sekcję sportową – kryterium stanowi umiejętność pływania czterema stylami pływackimi oraz opinie trenera, zajęcia prowadzone 3-7 razy w tygodniu a czas zajęć jednostki treningowej to 45 – 120 minut.

9. Szkolenie zostało podzielone na dwie grupy:

 Grupa zawodnicza – członkowie UKS Ondraszek startujący w zawodach pływackich minimum 6 razy w semestrze.

Grupa doskonaląca – członkowie UKS Ondraszek startujący w zawodach pływackich, poczekalnia grupy zawodniczej.

10. Zarząd zatrudnia trenerów i instruktorów oraz decyduje o ich przydziale do grup treningowych.

11. Zarząd ustala wielkość grup treningowych, biorąc pod uwagę rachunek ekonomiczny,
przepustowość obiektu  oraz jakość szkolenia.

12. Program szkolenia, formy prowadzonych zajęć oraz metody treningowe opracowuje
prowadzący zajęcia.

13. Nadzór nad szkoleniem prowadzi Zarząd.

Obowiązki UKS Ondraszek

14. UKS Ondraszek ma obowiązek zapewnić uczestnikom:

– Rezerwację pływalni,

– Trenerów i instruktorów posiadających odpowiednie kwalifikacje.

– Opiekę, gwarantującą bezpieczeństwo podczas zajęć.

15. Sekcja pływacka organizuje wyjazdy na zawody sportowe i obozy treningowe.

Prawa i obowiązki członka UKS Ondraszek

16. Uczestnik zajęć ma prawo do:

– Uczestnictwa w zajęciach i realizacji programu szkoleniowego.

– Korzystania z opieki trenerskiej bądź instruktorskiej.

– Korzystania z obiektów i sprzętu sportowego.

– Dofinansowania opłat klubowych, uczestnictwa w zawodach sportowych oraz obozach
treningowych na pisemny wniosek. Wysokość dofinansowania zależna jest od bieżącej kondycji finansowej Klubu oraz uchwały podjętej w tej sprawie przez Zarząd Klubu.

– Rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach,  jest równoznaczna z rezygnacją bycia Członkiem Klubu.

17. Uczestnik zajęć ma obowiązek:

-Przestrzegać obowiązującego Statutu UKS Ondraszek i Regulaminu Sekcji.
-Przestrzegać regulaminu pływalni, zasad bezpieczeństwa oraz zachowania się na pływalni.
-Systematycznie uczestniczyć w zajęciach treningowych wg ustalonego planu. W przypadku niesystematycznego uczestnictwa w zajęciach zawodnik może zostać niezwłocznie przesunięty do innej grupy treningowej.
– Stawiać się na zajęciach punktualnie i regularnie na swoją grupę treningową.
– Posiadać ze sobą sprzęt pływacki tj. strój kąpielowy, czepek, okulary pływackie oraz klapki.
– Osoby korzystające z pływalni muszą być zdrowe tj. wolne od chorób dróg oddechowych, chorób skóry oraz chorób układu nerwowego np.: epilepsji, w przypadku wątpliwości należy zasięgnąć opinii lekarskiej.
– Każdy zawodnik zobowiązany jest do wykonania specjalistycznych badań lekarskich w Poradni Sportowo-Lekarskiej.
– Terminowego poddawania się badaniom lekarskim i przestrzegania zaleceń lekarza sportowego, zgłaszanie wszelkich dolegliwości, kontuzji trenerowi niezwłocznie po zdarzeniu.
– Systematycznie i terminowo opłacać składki członkowskie (miesięczne).
– Brać udział w zawodach pływackich w terminach wyznaczonych przez trenera oraz obozach treningowych organizowanych przez UKS Ondraszek (dotyczy grupy zawodniczej).
– Godnie reprezentować barwy klubu, zachować postawę sportowca, poszanować zasady uczciwej walki, szacunku dla przeciwnika.

Opłaty i zasady finansowania zajęć

18. Wysokość składki członkowskiej na dany rok kalendarzowy ustala Zarząd.

19. Opłaty miesięczne od członka są stałe i wynoszą:

– w miesiącu wrześniu – 200 zł plus opłata w wysokości kosztów ubezpieczenia NNW.

– w miesiącu styczniu – 200 zł plus opłaty w wysokości kosztów licencji zawodnika do PZP.

– w miesiącach  II-VI oraz X-XII – 200 zł miesięcznie.

– w miesiącach VII-VIII (składka utrzymaniowa) – 50 zł miesięcznie.

– absencja cały miesiąc (składka utrzymaniowa) – 50 zł miesięcznie.

Opiekun prawny każdego nowego zawodnika deklaruje co najmniej 12 miesięczne uczestnictwo w zajęciach.  Wcześniejsza rezygnacja wiąże się z konieczności dopłaty do szkolenia w wysokości 50 zł za każdy miesiąc uczestnictwa trwający krócej niż 12 miesięcy.

20. Rodzicom, których więcej niż jedno dziecko uczęszcza na zajęcia UKS Ondraszek przysługuje bonifikata o wartości 40 zł od wartości opłaty miesięcznej dla każdego następnego dziecka.

21. Wysokość opłat miesięcznych może ulec zmianie na drodze uchwały Zarządu. Opłaty w zmienionej wysokości obowiązują począwszy od drugiego miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, po którym uchwała o zmianie opłat została ogłoszona. Ogłoszenie uchwały o zmianie opłat członkowskich  zostanie podana do wiadomości poprzez dostarczenie jej droga mailową lub umieszczeniem informacji na stronie www.uksondraszek.pl

22. Opłaty członkowskie zabezpieczają częściowo funkcjonowanie klubu (opłata za wynajem pływalni, opłaty statutowe w Polskim Związku Pływackim  i Śląskim Okręgowym Związku Pływackim, wynagrodzenie trenerów, opłaty związane z ubezpieczeniem OC klubu/trenerów,  realizacja programu szkolenia, księgowość, sprzęt sportowy, itp.).

23. Wysokość składek nie jest zależna od ilości zajęć w okresie rozliczeniowym.

24. Opłatę członkowską należy uiszczać z góry najpóźniej do 15-go dnia cyklu rozliczeniowego.

25. Wpłat należy dokonywać na konto klubu –

       bank Pekao S.A.  konto nr: 25124064491111001037690983.

26. W przypadku nie wniesienia w terminie opłaty członkowskiej, Klub zastrzega sobie prawo do usunięcia Uczestnika z grupy treningowej .

27. Nieobecność Uczestnika na zajęciach nie potwierdzona zwolnieniem lekarskim nie upoważnia do pomniejszenia opłaty członkowskiej.

28. W uzasadnionych przypadkach na podstawie pisemnego wniosku Zarząd Klubu może odroczyć termin wniesienia opłat miesięcznych.

29. Zawodnicy UKS Ondraszek będący uczniami szkół mistrzostwa sportowego nie ponoszą miesięcznych opłat członkowskich.

Finansowanie wyjazdów na zawody i obozy szkoleniowe 

30. Zgłoszenie zawodnika przez Klub do udziału w zawodach wymaga wcześniejszego zgłoszenia przez rodziców lub innego opiekuna prawnego na adres e-mail uks_zawody@op.pl, które traktowane jest jako zgoda na udział w zawodach osoby niepełnoletniej oraz potwierdzenie posiadania aktualnego badania lekarskiego potwierdzonego wpisem do Karty Zdrowia Sportowca.

31. Koszty związane z przejazdem, wyżywieniem, zakwaterowaniem na zawodach  oraz opłaty startowej ponoszą uczestnicy.

32. Koszty przejazdu i zakwaterowania trenerów, opiekunów ponosi Klub.

Rozwiązanie umowy

33. O rezygnacji udziału dziecka w zajęciach sekcji pływackiej rodzic zobowiązany jest powiadomić Zarząd Klubu na piśmie najpóźniej do 20 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego dziecko nie będzie uczestniczyło w dalszych zajęciach.

34. Powiadomienie, o rezygnacji dziecka z uczestniczenia w zajęciach należy złożyć do Zarządu Klubu w formie elektronicznej e-mail lub przesłać listem poleconym na adres klubu. W przypadku niedopełnienia wymogu określonego w punkcie 33 rodzic (opiekun prawny) zobowiązany jest do uiszczenia co miesięcznej opłaty określonej w punkcie 19 do czasu powiadomienia o rezygnacji udziału dziecka w dalszych zajęciach.

35. Klub ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku rażącego naruszenia przez uczestnika niniejszego regulaminu, Statutu Klubu lub norm współżycia społecznego oraz za brak:

– Aktualnych badań lekarskich.

– Wysoką absencję zawodnika.

– Nieuzasadniony brak udziału oraz odmowe udziału w zawodach pływackich.

– Brak uiszczania ustalonych składek za okres dłuższy od dwóch miesięcy, powoduje skreślenie z listy członków i uniemożliwia ponowną przynależność do Klubu, bez  ich wstecznego uregulowania.

VIII.           Zmiana barw klubowych

36. Ustanie członkowstwa w klubie następuje także miedzy innym w przypadku złożenia pisemnej
prośby zawodnika w związku ze zmiana barw klubowych po uprzednim opłaceniu składek  członkowskich przedstawionych w pkt. 19.

37. Na podstawie Uchwały Zarządu Polskiego Związku Pływackiego z dnia 12 czerwca 2010 roku w sprawie zasad reprezentowania i zmiany barw klubowych przez zawodników uczestniczących w zawodach organizowanych przez Polski Związek Pływacki i jego organizacje członkowskie uchwala się co następuje:

– Zawodnik zrzeszony w UKS Ondraszek może reprezentować w zawodach pływackich wyłącznie
UKS Ondraszek.

– Jedynie za zgodą Zarządu UKS Ondraszek i Śląskiego Okręgowego Związku Pływackiego zawodnik
może reprezentować barwy innych organizacji sportowych w zawodach pływackich.

– Zawodnik może zmienić barwy klubowe na własną prośbę, jeżeli wyrazi na to zgodę Zarząd UKS
Ondraszek w oparciu o pisemny wniosek zawodnika, złożony łącznie z wnioskiem klubu, do
którego zawodnik zamierza się przenieść.

38. Zmiany barw klubowych może być dokonywana w okresie od 1 września do 31 grudnia danego
roku.

39. Zarząd UKS Ondraszek zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie 30 dni rozpatrzyć wystąpienie z pisemnym wnioskiem zawodnika o zmianę barw klubowych i udzielić pisemnej odpowiedzi.

Postanowienia końcowe

40. Klub ma prawo zmiany niniejszego regulaminu. Informacja o zmianie regulaminu zostanie podana do wiadomości poprzez dostarczenie jej drogą mailową lub umieszczeniem informacji na stronie www.uksondraszek.pl , na co najmniej 30 dni przed wejściem Regulaminu w życie.

41. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Zarządu Klubu.

Wyrażam zgodę, na przetwarzanie moich danych osobowych, przez Uczniowski Klub Sportowy Ondraszek z siedzibą w Bielsku-Białej, zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach marketingowych, obejmujące przesyłanie informacji drogą telefoniczną lub pocztową. Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel przetwarzania.

Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y), o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych, oraz ich poprawiania, jak również prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

            Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji marketingowych, drogą elektroniczną przez Uczniowski Klub Sportowy Ondraszek zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DZ. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

 

STATUT

UKS ONDRASZEK W BIELSKU-BIAŁEJ