503115680 :: 502610195
uksondraszek@op.pl

RODO – Informacje w sprawie przetwarzania danych osobowych

Uczniowski Klub Sportowy Ondraszek w Bielsku-Białej

Created with Sketch.

RODO – Informacje w sprawie przetwarzania danych osobowych

W dniu 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywać – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1; dalej : RODO , niniejszym informuję, że:

 1. Uczniowski Klub Sportowy „Ondraszek”  w Bielsku-Białej przetwarza dane osobowe członków w związku z przynależnością do klubu UKS „Ondraszek”  w Bielsku-Białej.
 2.  Administratorem danych osobowych jest Prezes UKS „Ondraszek”  w Bielsku-Białej, a dane te są – z jego upoważnienia przetwarzane przez członków Zarządu, trenerów oraz księgowość.

Administrator danych informuje, że:

 1. Przetwarzane przez klub UKS „Ondraszek”  w Bielsku-Białej dane osobowe członków klubu UKS „Ondraszek”  w Bielsku-Białej oraz kandydatów na członków klubu pochodzą wyłącznie od osób, których dotyczą;
 2. Podanie danych osobowych  jest dobrowolne, lecz niezbędne do uzyskania i zachowania członkostwa w klubie UKS „Ondraszek”  w Bielsku-Białej. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia uzyskanie członkostwa w klubie. Żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych albo ich usunięcia jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o członkostwo klubu UKS „Ondraszek”  w Bielsku-Białej albo z wystąpieniem z klubu UKS „Ondraszek”  w Bielsku-Białej;
 3. Kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem e-mail  – arkadiusz.dunat@yahoo.com
 4. Dane osobowe:
  1. Podane w deklaracji członkowskiej lub później (na przykład pocztą elektroniczną), są
   przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B i f RODO,
  2. Przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z przynależnością do klubu,
   wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora
   (nie są przetwarzane w celach handlowych),
  3. Będą przechowywane, przez okres przynależności do klubu UKS „Ondraszek”  w Bielsku-Białej, a także po ustaniu członkostwa, przez czas zgodny z przepisami prawa, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora – przez czas ich realizacji,
  4. Nie są przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego ani też
   jakichkolwiek pomiarów,
 5. Członkom klubu przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania albo usunięcia.
 6. W razie uznania, że przetwarzanie przez klub UKS „Ondraszek” w Bielsku-Białej danych osobowych narusza przepisy prawa, członkom klubu przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu
  Ochrony Danych Osobowych).